Ashtanga Yoga
Mantras
Asanas
Ernest Bisaev
Kurse
Workshops
Kontakt
Links
Übungskarten
Yogakunst
Home
English
Utthita Trikonasana
Parivritta Parsvakonasana
Utthita Parsvakonasana
Parivritta Trikonasana

Padahasta asana

Padangustha asana

Parsvottanasana
Prasarita Padottanasana D
Prasarita Padottanasana C
Prasarita Padottanasana B
Prasarita Padottanasana A
Utthita Hasata Padangusthasana A, B, C
Ardha Baddha Padmottanasana
Utkatasana
Virabhadrasana A
Virabhadrasana B
{bereich1}