Ashtanga Yoga
Mantras
Asanas
Ernest Bisaev
Kurse
Workshops
Kontakt
Links
Übungskarten
Yogakunst
Home
English
5-Pancha
6-Shat
7-Sapta
8-Astau
9-Nava
10-Dasha
Samastihi
1-Ekam
2-Dwi
3-Trini
4-Catwari
5-Pancha
6-Shat
7-Sapta
8-Astau
9-Nava
10-Dasha
11-Ekadasha
12-Dwadasha
13-Triyodasha
14-Chaturdasha
15-Panchadasha
16-Shodasha
Samastihi
17-Saptadasha
PRATAMA SURYA NAMASKARA (A)
DWITIYA SURYA NAMASKARA (B)
Samastihi
1-Ekam
2-Dwi
3-Trini
4-Catwari
{bereich1}